Tietosuojaselosta

Tämä on Treko Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.4.2018. Viimeisin muutos 21.5.2018

Rekisterinpitäjä

Treko Oy

Y-tunnus 2798019-2

Postiosoite: Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere

Käyntiosoite: Crazy Town, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere

info@treko.fi

Puhelin: +358 50 326 3618

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Leevi Holopainen

leevi.holopainen@treko.fi

+358 44 3075338

Rekisterin nimi

Yrityksen kouluttajarekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään ja käsitellään kouluttajilta Treko Oy:n asiakkaiden kanssa tehtävien sopimusten täytäntöön panemiseksi sekä Treko Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi. Kouluttajilta pyydetään dokumentoitu suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito kouluttajiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi ja asema
  • yritys/organisaatio
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, www-sivustonosoite)
  • laskutustiedot ja muut kouluttajasuhteeseen liittyvät tiedot (mm. henkilön pätevyydet)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kouluttajilta itseltään mm. sähköpostiviesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja henkilökohtaisista yhteydenotoista sekä tapaamisista, joissa kouluttaja luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Treko Oy:n asiakkaalle voidaan luovuttaa sovitun palvelun toimittamisessa kouluttajan nimi, jos se sopimusta tehdessä on selvillä. Muita tietoja ei asiakkaalla luovuteta.

Kouluttajan korvauksen maksamista varten tarvittavat tiedot voidaan luovuttaa palkanmaksuun. Tästä sovitaan kouluttajan kanssa erikseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla kouluttajalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli kouluttaja haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle (leevi.holopainen@treko.fi). Tiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä, kun kouluttaja ei enää tee palveluksia Treko Oy:lle.

Rekisterinpitäjä ottaa yhteyttä tietojen tarkistusta tai oikaisua vaativaan kouluttajaan ja voi pyynnön yhteydessä pyytää kouluttajaa todistamaan henkilöllisyytensä.  Rekisteristä vastaava ottaa yhteyttä pyynnön esittäjään mahdollisimman pian, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla kouluttajalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle (leevi.holopainen@treko.fi). Rekisteristä vastaava voi pyynnön yhteydessä pyytää kouluttajaa todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteristä vastaava ottaa yhteyttä pyynnön esittäjään mahdollisimman pian, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kouluttaja voi ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Kouluttajan tulee olla yhteydessä Treko Oy:n tietosuojavastaavaan tiedon oikaisemiseksi. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle (leevi.holopainen@treko.fi). Rekisteristä vastaava voi pyynnön yhteydessä pyytää kouluttajaa todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteristä vastaava ottaa yhteyttä pyynnön esittäjään mahdollisimman pian, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kouluttajalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.